Kachin Dictionary

Quran (n)

Definition 1

  • UniCode - ကိုရမ်ကျမ်းစာအုပ်။
  • Kachin - Islam Chyum laika.