Kachin Dictionary

Navaratri (n)

Definition 1

  • UniCode - ဟိနဒူပွဲတော်။
  • Kachin - Hindu poi kaba.