BETA

Kachin Dictionary

Holy Bible (n)

Definition 1 Report to Admin

  • UniCode - သမမာကျမ်းစာ။
  • Kachin - Chyoipra ai Chyum Laika.