BETA

Kachin Dictionary

Hinduism (n)

Definition 1 Report to Admin

  • UniCode - ဟိနဒူဘာသာ။
  • Kachin - Hindu nawku htung.