Kachin Dictionary

Hinduism (n)

Definition 1

  • UniCode - ဟိနဒူဘာသာ။
  • Kachin - Hindu nawku htung.