Kachin Dictionary

Bible thumping (n)

Definition 1

  • UniCode -
  • Kachin - see Bible bashing. .