BETA

Kachin Dictionary

Bible (n)

Definition 1 Report to Admin

  • UniCode - သမမာကျမ်းစာ။
  • Kachin - Chyum laika.