Kachin Dictionary

Afrikaans (n)

Definition 1

  • UniCode - ဘာသာစကား။
  • Kachin - dingda Africa dan na Dutch amyu ga.tmz&duawmifydkif;'yf(csf)